top of page

Rendelési feltételek

Ügyvéd Dr. Nagy Levente B.

Állapot: 2022.09.20

1 Hatály

 

1.1. A megbízási feltételek minden (tanácsadói) tevékenységre és bírósági/hivatalos, valamint peren kívüli képviseleti cselekményre vonatkoznak, amelyek Dr. Nagy Levente B. (továbbiakban  "ügyvéd") közötti vita során merülnek fel. és a fennálló szerződéses jogviszony megbízója (a továbbiakban: megbízás).

1.2. A megbízási feltételek az új megbízásokra is vonatkoznak, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg.

2. Megbízás és meghatalmazás

2.1. Az ügyvéd jogosult és köteles az ügyfelet olyan mértékben képviselni, ameddig ez a megbízás teljesítéséhez szükséges és célszerű. Ha a jogi helyzet a megbízatás lejártát követően megváltozik, az ügyvéd nem köteles az ügyfelet tájékoztatni a változásokról, illetve az azokból eredő következményekről.

2.2. Az ügyfélnek kérésre írásbeli meghatalmazást kell aláírnia az ügyvéd számára. Ez a meghatalmazás irányulhat egyedi, pontosan meghatározott vagy minden lehetséges jogügylet vagy jogi aktus lebonyolítására.

3. Az ábrázolás alapelvei

3.1. Az ügyvéd a rábízott képviseletet a jogszabályoknak megfelelően köteles ellátni, és az ügyfél jogait és érdekeit mindenkivel szemben buzgalommal, hűséggel és lelkiismeretességgel kell képviselnie.

3.2. Az ügyvéd elvileg jogosult a szolgáltatásait saját belátása szerint teljesíteni és minden lépést megtenni, így különösen a támadás és védekezés eszközeit mindenféleképpen alkalmazni, mindaddig, amíg ez nem mond ellent az ügyfél parancsának, lelkiismeretének vagy a törvénynek. .

3.3. Ha az ügyfél utasítást ad az ügyvédnek, a törvénynek vagy más szakmai jogszabálynak (pl. „Útmutató az ügyvédi hivatás gyakorlásához” [RL-BA 2015] vagy az ügyvédek és ügyvédgyakornokok fellebbviteli és fegyelmi szenátusainak ítélkezési gyakorlata a Legfelsőbb Bíróságon és a volt Legfelsőbb Ügyvédi és Ügyvédi Fegyelmi Bizottságon [OBDK]) a megfelelő ügyvédi szakmai gyakorlat elvein alapul, az ügyvédnek el kell utasítania az utasítást. Ha az ügyvéd szempontjából az utasítások nem megfelelőek, vagy akár hátrányosak az ügyfélre nézve, az ügyvéd köteles az ügyfelet az esetleges hátrányos következményekről azok végrehajtása előtt tájékoztatni.

3.4. Közvetlen veszély esetén az ügyvéd jogosult megtenni vagy megtenni minden olyan cselekményt, amelyre kifejezetten nem terjed ki a megbízás, vagy olyan cselekményt, amely ellentétes az adott utasítással, ha ez az ügyfél érdekében sürgősen szükségesnek tűnik.

4. Az ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségei

4.1. Az ügyfél a megbízás megadását követően köteles haladéktalanul az ügyvéd rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és tényt, amely a megbízás teljesítésével összefüggésben fontos lehet, valamint minden szükséges iratot és bizonyítékot hozzáférhetővé tenni. Az ügyvéd jogosult feltételezni, hogy az információk, tények, iratok, iratok és bizonyítékok helytállóak, feltéve, hogy azok helytelensége nem nyilvánvaló. Az ügyvédnek az ügyfél célzott kihallgatásával és/vagy más megfelelő módon kell törekednie a tények teljességére és helyességére. Az ügyvéd itt is jogosult feltételezni, hogy az információ helytálló, feltéve, hogy azok helytelensége nem nyilvánvaló. 

4.2. Az ügyfél a megbízás időtartama alatt köteles az ügyvédet tájékoztatni minden olyan megváltozott vagy újonnan felmerülő körülményről, amely a megbízás teljesítésével kapcsolatban jelentőséggel bírhat, azok tudomására jutását követően haladéktalanul.

4.3. Ha az ügyvéd a szerződés kidolgozójaként jár el, az ügyfél köteles az ügyvéd rendelkezésére bocsátani minden olyan adatot, amely az ingatlanátruházási illeték, a regisztrációs díj és az ingatlanjövedelemadó önálló kiszámításához szükséges. Ha az ügyvéd az ügyfél által megadott adatok alapján végzi el az önszámítást, úgy minden esetben mentesül az ügyféllel szembeni felelősség alól. Az ügyfél viszont köteles az ügyvédet kártalanítani és mentesíteni az anyagi hátrányok bekövetkezése esetén, ha az ügyfél által az ügyvédnek adott tájékoztatás tévesnek bizonyul.

4.4   Ha a megbízás tárgya egy tranzakció iSd. 8a. § (1) bekezdés RAO  ist, az ügyvéd köteles az ügyfelet a RAO 8b. § (1) bekezdése szerint azonosítani. Az ügyfél vagy képviselője személyazonosságát hivatalos fényképes igazolvány személyes bemutatásával kell megállapítani. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatának részeként kérem igazolni, hogy jelen megbízás keretében az ügyfél saját számlájára jár el. A RAO 8c. §-a szerinti törvényi kötelezettség értelmében az ügyvédnek tájékoztatnia kell a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatalt, ha megalapozottan gyanítható, hogy a megbízást pénzmosási célokra használták fel.

5. Titoktartási kötelezettség, összeférhetetlenség

5.1. Az ügyvéd titoktartási esküt tesz minden rábízott ügyről és egyéb olyan tényről, amelyről szakmai minőségében tudomást szerzett, és amelynek titokban tartása ügyfele érdeke.

5.2. Az ügyvéd jogosult minden alkalmazottat megbízni a vonatkozó jogszabályok és irányelvek keretein belüli ügyek intézésével, amennyiben ezeket a munkavállalókat a titoktartási kötelezettségre utasították. Más ügyvédeket, akiket az ügyvéd megbízatásának teljesítésére használ, már a szakmai törvény is titoktartási kötelezettség alá vonja.

5.3. Az ügyvéd csak annyiban mentesül a titoktartási kötelezettség alól, amennyiben ez az ügyvédi igények érvényesítéséhez (különösen az ügyvédi munkadíjra vonatkozó követelések) vagy az ügyvéddel szembeni követelésekkel szembeni védekezéshez (különösen az ügyfél vagy harmadik személy kártérítési követelései) szükséges. felek az ügyvéddel szemben).

5.4. Az ügyfél tudatában van annak, hogy az ügyvédet bizonyos esetekben jogszabály kötelezi arra, hogy az ügyfél hozzájárulása nélkül információt vagy jelentést adjon a hatóságoknak; Különösen utalunk a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó rendelkezésekre, valamint az adójogi rendelkezésekre (pl. számlanyilvántartási és számlavizsgálati törvény, GMSG stb.). 

5.5. Az ügyfél az ügyvédet a titoktartási kötelezettség alól bármikor felmentheti. Az ügyfél titoktartási kötelezettség alóli felmentése nem mentesíti az ügyvédet annak ellenőrzési kötelezettsége alól, hogy vallomása az ügyfele érdekeit szolgálja-e. 

5.6. Az ügyvéd ezúton tájékoztatja az ügyfelet az RL BA 2015 40. § 3 Z 5. bekezdése értelmében, hogy a Business Data Solutions GmbH ("BDS") felhőszolgáltatót veszi igénybe az "ADVOKAT" program fájlkezelésére és üzemeltetésére, így a elektronikus adatkezelés, és ez a fennálló szakmai titoktartási kötelezettségek és az adatvédelmi követelmények, valamint az RL-BA 2015. évi 40. § 3. Z 1–4.

6. Az ügyvéd bejelentési kötelezettsége

Az ügyvéd köteles az ügyfelet ésszerű mértékben szóban vagy írásban tájékoztatni a megbízással kapcsolatban tett intézkedéseiről.

7. Továbbengedélyezés és helyettesítés

7.1. Az ügyvédet az általa alkalmazott ügyvédjelölt, vagy más ügyvéd, illetve az általa meghatalmazott ügyvédjelölt (további felhatalmazás) képviselheti. Ha ezt nem tudja megtenni, az ügyvéd a megbízást vagy az egyes részcselekményeket más ügyvédre ruházhatja át (helyettesítés). Az ügyvéd fenntartja a jogot arra is, hogy a megbízás feldolgozásába más ügyvédet és jogi alkalmazottat is bevonjon, ha az ügyvéd ezt a munka terjedelme vagy speciális szaktudása miatt szükségesnek tartja. Szükség esetén az ügyvéd az ügyféltől kapott erre vonatkozó információkat továbbítja.

8. Díj

8.1. Eltérő megállapodás hiányában az ügyvéd ésszerű díjra jogosult. Az egyes szolgáltatások AHK szerinti számlázása a RATG-vel együtt minden esetben megfelelőnek tekinthető. 

8.2. Átalány- vagy időarányos díjazás esetén is az ügyvéd legalább az ellenféltől kapott költségtérítésre jogosult ezen a díjon felül, amennyiben az beszedhető, ellenkező esetben a megállapodás szerinti átalány vagy idő- alapú díj. Idődíj megállapodása esetén a szolgáltatás minden megkezdett tíz perc után felszámításra kerül. 

8.3. Ha az ügyfél vagy köre tájékoztatás céljából e-mailt küld az ügyvédnek, az ügyvéd nem köteles ezt a levelet elolvasni, kivéve, ha erre kifejezetten felszólítják. Ha az ügyvéd elolvassa az elküldött e-mailt, hasonló szolgáltatásokért díjra jogosult, vagy a RATG vagy AHK. 

8.4. Az esedékes/egyeztetett díjhoz hozzá kell számítani a törvényben meghatározott mértékű forgalmi adót, a szükséges és ésszerű költségeket (pl. útiköltség, telefon, fax, másolat) és az ügyfél nevében fizetett készpénzköltségeket (pl. bírósági illeték). jogász.

8.5. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyvéd által készített, kifejezetten kötelező érvényűnek nem jelölt becslés a várható díj összegéről nem kötelező érvényű, és nem tekinthető kötelező érvényű költségbecslésnek (az 5. § (2) bekezdése értelmében). KSchG), mert az ügyvéd mértéke A nyújtott szolgáltatások jellege előre megbízhatóan nem értékelhető.

8.6. A számlázás és a díjjegyzék elkészítésének költsége az Ügyfelet nem terheli. Ez azonban nem vonatkozik arra az erőfeszítésre, amely a szolgáltatási specifikációk némettől eltérő nyelvre történő fordításából ered, és amelyet az ügyfél kérésére hajtanak végre. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfél kérésére az ügyfél könyvvizsgálójának írt levelek költségei, amelyekben pl. a folyamatban lévő ügyek állása, a céltartalékképzés kockázati felmérése és/vagy a fennálló díjak egyenleg szerinti állapota. lap dátuma, felszámításra kerül.

8.7. Az ügyvéd bármikor, de mindenképpen negyedévente jogosult díjjegyzéket benyújtani és díjelőleget kérni.

8.8. Az ügyfélnek megküldött, megfelelően tételes díjjegyzéket jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézhezvételtől számított egy hónapon belül (az ügyvédi átvétel a döntő) írásban nem tiltakozik.

8.9. Ha az ügyfél a díj egészének vagy egy részének megfizetésével késedelembe esik, köteles az ügyvédnek 4%-os törvényi mértékű késedelmi kamatot fizetni. Ha az ügyfél felelős a fizetési késedelemért, a törvényes kamat mértéke 9,2 százalékponttal haladja meg a mindenkori alapkamat mértékét, és az ügyvédnek meg kell térítenie a ténylegesen felmerült kárt is. A további jogi igények (pl. § 1333 ABGB) változatlanok maradnak. Az alapkamat feletti 9,2 százalékpontos késedelmi kamat jár a vállalkozókra. 

8.10. A megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden bírósági és hatósági költség (készpénzkiadás), valamint költség (pl. külső szolgáltatások igénybevétele) – az ügyvéd döntése alapján – az ügyfélre hárítható közvetlen kifizetés ellenében. Az ügyfél köteles ezeket a készpénzes kiadásokat vagy kiadásokat haladéktalanul megfizetni, és köteles az ügyvédet kártalanítani és mentesíteni a fizetés elmulasztása vagy késedelmes fizetése esetén.

8.11. Ha egy jogi ügyben több ügyfél ad le megbízást, úgy egyetemlegesen felelnek az ügyvéd ebből eredő összes követeléséért.

9. Ügyvédi felelősség

 

9.1. Az ügyvéd felelőssége a szakmai tevékenységével okozott enyhén gondatlan kárért – a személyi sérülés kivételével – kizárt. Vállalkozókra is vonatkozik: Vállalkozókkal kapcsolatban az ügyvédi felelősség az elmaradt haszonért, harmadik személy által okozott kárért, közvetett kárért és/vagy közvetett kárért szintén kizárt.

9.2. A 9.1 ponttól függetlenül az alábbiak érvényesek: Az ügyvéd hibás tanácsadásért vagy képviseletért való felelőssége az adott káresetre rendelkezésre álló biztosítási összegre korlátozódik, de legalább megegyezik a RAO módosított 21a §-ában meghatározott biztosítási összeggel. Ez jelenleg 400 000 euró (szavakban: négyszázezer euró). A felelősség ezen korlátozása nem vonatkozik a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásra vagy személyi sérülésre. A fogyasztók számára ez a felelősségkorlátozás csak enyhe gondatlanságra vonatkozik (kivéve a személyi sérülést), és csak akkor, ha a 9.1 pont szerinti enyhe gondatlanság teljes kizárása bármilyen okból hatástalan.

9.3. pontja szerint a 9.2. Az alkalmazandó maximális összeg magában foglalja az ügyvéddel szembeni, helytelen tanácsadásból és/vagy képviseletből eredő összes követelést, így különösen a kártérítési és árleszállítási igényeket. Ez a maximális összeg nem tartalmazza az ügyfélnek az ügyvédnek fizetett díj visszatérítésére vonatkozó igényét. Az önrész nem csökkenti a felelősséget. pontja szerint a 9.2. az alkalmazandó maximális összeg egy biztosítási eseményre vonatkozik. Ha két vagy több egymással versengő károsult (ügyfél) van, az egyes károsultakra eső maximális összeget a kárigények arányában csökkenteni kell.

9.4 Az ügyvéd a kiválasztás hibája esetén kizárólag olyan harmadik személyekért (különösen külső szakértőkért) felelős, akiket az ügyfél tudtával egyedi részszolgáltatások nyújtására bíztak meg, és akik nem munkavállalók és nem részvényesek.

9.5. Az ügyvéd csak ügyfelével szemben felel, harmadik felek felé nem. Ezt a körülményt az ügyfél köteles kifejezetten felhívni arra a harmadik személyre, aki az ügyfél cselekménye miatt kapcsolatba kerül az ügyvédi szolgáltatással.

9.6. Az ügyvéd csak írásbeli megállapodás esetén felel a külföldi jog ismeretéért, vagy ha felajánlotta a külföldi jog vizsgálatát. Az uniós jog soha nem érvényes külföldi jogként, de a tagállamok joga igen. 

9.7. Az ügyvéd által az ügyfélnek e-mailben megküldött dokumentumokat (függetlenül attól, hogy bizalmas információt tartalmaznak-e vagy sem) az ügyvéd nem titkosítja, kivéve, ha az ügyfél ezt írásban kéri tőle, és az ügyvéd kölcsönösen elfogadható titkosítási szabványok és protokollok az ügyféllel. Az Ügyvéd mindent megtesz annak érdekében, hogy e-mail levelezésébe vagy elektronikus mellékleteibe ne kerüljön számítógépes vírus vagy egyéb olyan hiba, amely a számítógépet vagy az informatikai rendszert érintheti. Ennek ellenére az ügyfél felelőssége, hogy megvédje számítógépét vagy informatikai rendszerét az ilyen vírusok vagy hibák ellen; az ügyvéd tehát semmilyen felelősséget nem vállal az elektronikus hírközlés fogadása vagy az elektronikus hírközlő eszközök használata következtében esetlegesen felmerülő veszteségekért vagy károkért.

10. Elévülés/kizárás

Hacsak törvény nem rendelkezik rövidebb elévülési vagy kizáró határidővel, az ügyvéddel szembeni minden igény a bíróságon elévül, ha azt az ügyfél nem érvényesíti attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor az ügyfél tudomást szerzett a kárról és a személyről. a kárért vagy bármely más, a követelést megalapozó eseményért felelőst kell érvényesíteni, de legkésőbb a kárt okozó (követelést előidéző) magatartástól (szabálysértéstől) számított öt éven belül. Ha az ügyfél fogyasztó, ez nem vonatkozik a szavatossági igényekre – itt a törvényben meghatározott kétéves időszak érvényes. 

11. Ügyfél jogvédelmi biztosítás

11.1. Ha az ügyfél rendelkezik jogvédelmi biztosítással, haladéktalanul értesítenie kell az ügyvédet, és be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat (ha van).

11.2. A jogvédelmi biztosítás ügyfél általi bejelentése és az ügyvéd általi jogvédelmi fedezet megszerzése nem érinti az ügyvédi munkadíj igényét az ügyféllel szemben, és nem tekinthető az ügyvéd beleegyezésének, hogy elégedett legyen az általa fizetett díjjal. jogvédelmi biztosítás._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

11.3.    Az ügyvéd nem köteles a díjat közvetlenül a jogvédelmi biztosítástól igényelni, hanem a teljes díjat az ügyféltől kérheti.

 

12. A megbízatás megszűnése

12.1. A megbízást az ügyvéd vagy az ügyfél határidő betartása és indoklás nélkül bármikor felmondhatja. Az ügyvédi díj igénye változatlan marad.

12.2. Az ügyfél vagy az ügyvéd felmondása esetén 14 napig továbbra is az ügyfelet kell képviselnie olyan mértékben, amilyen mértékben az ügyfelet a joghátrányoktól megóvja. Ez a kötelezettség nem áll fenn, ha az ügyfél visszavonja a megbízást, és kifejezi, hogy nem kívánja az ügyvéd további munkáját.

12.3. Kimondják, hogy a megbízást, ha azt az ügyfél vagy az ügyvéd a megbízási feltételek 12. pontja szerint nem szünteti meg, általában határozatlan időre adják.

13. Átadási kötelezettség

13.1. A szerződéses jogviszony megszűnését követően az ügyvéd köteles az eredeti dokumentumokat kérésre visszaküldeni az ügyfélnek. Az ügyvéd jogosult ezekről az iratokról másolatot megőrizni.

13.2. Ha az ügyfél a megbízás lejárta után ismét olyan dokumentumokat (okiratmásolatokat) igényel, amelyeket a megbízás keretében már megkapott, a költségek az ügyfelet terhelik.

13.3. Az ügyvéd köteles az iratokat a megbízatás lejártától számított öt évig megőrizni, és szükség esetén ez idő alatt másolatokat átadni az ügyfélnek. A költségek viselésére a 13.2. pont vonatkozik. Ha a megőrzési kötelezettség tartamára hosszabb törvényi időtartam vonatkozik, akkor ezeket be kell tartani. Az ügyfél beleegyezik az iratok (beleértve az eredeti dokumentumokat) megsemmisítésébe a megőrzési idő lejárta után.

14. A jog és a helyszín megválasztása

14.1. A megbízási feltételekre és az általuk szabályozott ügyfélkapcsolatra az osztrák anyagi jog vonatkozik. 

14.2. Vállalkozókra a következők vonatkoznak: A szerződés feltételeivel szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákra, ideértve a szerződés érvényességével kapcsolatos vitákat is, az ügyvéd székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg, kivéve, ha ez ellentétes a kötelező joggal. Az ügyvéd azonban jogosult keresetet benyújtani az ügyféllel szemben bármely más németországi vagy külföldi bíróságon, amelynek körzetében az ügyfél székhelye, lakóhelye, fióktelepe vagy vagyona található. 

14.3. A fogyasztókra az alábbiak vonatkoznak: Ha az ügyvéd és az ügyfél között vita van a díjjal kapcsolatban, az ügyfél szabadon kérheti a díj felülvizsgálatát a Bécsi Ügyvédi Kamaratól. Ha az ügyvéd hozzájárul az ügyvédi kamara felülvizsgálatához, ez a díj megfelelőségének peren kívüli ingyenes felülvizsgálatához vezet.

15. Záró rendelkezések

15.1. A jelen feltételek módosítását vagy kiegészítését írásban kell megtenni, hogy érvényesek legyenek.

15.2. Mindenesetre megérkezettnek kell tekinteni az ügyvédnek az ügyfélhez intézett nyilatkozatait, ha azokat az ügyfél által a megbízás megadásakor megadott címre, vagy az utólag írásban megadott megváltozott címre küldik. Eltérő megállapodás hiányában azonban az ügyvéd az általa megfelelőnek ítélt módon levelezhet az ügyféllel, különösen e-mailben azzal az e-mail címmel, amelyet az ügyfél az ügyvédnek az egymással való kommunikáció céljából megadott. Ha az ügyfél más e-mail címről küld e-mailt az ügyvédnek, az ügyvéd ezen az e-mail címen is kommunikálhat az ügyféllel. A jelen Szerződési Feltételek szerint írásban megtehető nyilatkozatok – eltérő rendelkezés hiányában – faxon vagy e-mailen is megtehetők.

15.3. Az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvéd az ügyfélre és/vagy cégére vonatkozó személyes adatokat olyan mértékben kezelje, továbbítsa vagy továbbítsa, amennyiben ez az ügyfél által az ügyvédre ruházott feladatok teljesítéséhez szükséges és célszerű jogi, ill. az ügyvéd szakmai kötelezettségei (pl. elektronikus jogügyletekben való részvétel stb.).

15.4. Az ügyvéd adatvédelmi nyilatkozata érvényes, amely a www.nagy.law/datenschutz.  oldalon bármikor megtekinthető és letölthető.

15.5. Jelen rendelési feltételek egy vagy egyes rendelkezéseinek érvénytelensége, illetve a rendelési feltételekkel szabályozott szerződéses jogviszony nem érinti a fennmaradó megállapodás érvényességét. A szerződő felek vállalják, hogy az eredménytelen rendelkezés(eke)t olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll a gazdasági eredményhez.

15.6. A rendelési feltételek bármikor megtekinthetők és letölthetők a www.nagy.law oldalon.

15.7. A jelen szerződés minden járulékos megállapodását, módosítását vagy kiegészítését írásban kell megkötni ahhoz, hogy jogilag hatályos legyen, ez vonatkozik ezen írásbeli formai követelmény elállására is.

15.8. Jelen ÁSZF német változata a mérvadó.

Állapot: 2022.09.20

bottom of page